+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
อุปกรณ์ติดแก๊สมาตราฐานตามกรมการขนส่งทางบกในระบบหัวฉีด
 • รายละเอียดส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบหัวฉีด

  1. ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Cylinder or Container)
  2. ชุดมัลติวาล์ว (Multi Valve)
  3. อุปกรณ์ฉีดก๊าซ (Gas Injection Device)
  4. อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน (Pressure Indicator)
  5. อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ (Pressure Regulator)
  6. อุปกรณ์รับเติมก๊าซ (Filling Unit)
  7. อุปกรณ์ระบบการเลือกเชื้อเพลิง (Fuel Selection System)
  8. ท่อนำก๊าซแบบยืดหยุ่น (Flexible Fuel Line)
  9. ท่อนำก๊าซแบบคงตัว (Rigid Fuel Line)
  10. ตัวกรองก๊าซ (Filter)
  11. ข้อต่อ (Fitting)
  12. เรือนกักก๊าซ (Gas Tight Housing)
  13. ท่อระบายก๊าซ (Ventilation Hose)
  14. อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Control Unit)

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)