+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
วิธีการปฏิบัติงานติดตั้งท่อนำก๊าซ
 • ทำการเดินท่อก๊าซจากถังด้านท้ายรถไปยังหม้อลดความดันภายในห้องเครื่องยนต์

การติดตั้งท่อนำก๊าซ(Fuel Line) ต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ส่วนล่างสุดของท่อนำก๊าซต้องอยู่กว่าระยะต่ำสุดของรถไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และในกรณีที่ติดตั้งถังด้านหลังเพลาล้อท้ายสุดของรถ ส่วนล่างสุดของท่อนำก๊าซที่ต่อจากถัง ต้องอยู่ สูงกว่าระยะต่ำสดของรถไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และต้องอยู่สูงจากพื้นถนนไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของระยะห่างระหว่างแกนของถังกับแกนเพลาล้อท้ายสุด
 2. ท่อนำก๊าซต้องมีความหนาและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในที่เหมาะสมกับการทำงานของลิ้นควบคุมการไหลละอัตราการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์และสามารถทนความดันได้โดยปลอดภัย
 3. ท่อนำก๊าซต้องไม่ถูกกระทบกระเทือน หรือเสียดสีกับสิ่งอื่นใด
 4. ท่อนำก๊าซส่วนที่อยู่ภายในตัวถังรถต้องเป็นชิ้นส่วนเดียวกันโดยไม่มีการเชื่อมหรือต่อ
 5. ท่อนำก๊าซที่ติดตั้งในตแหน่งซุ้มล้อ หรือในตำแหน่งที่อาจจะทำให้เกิดการเสียหายจากการกระแทกของหินที่กระเด็นจากล้อหรือใต้ท้องรถ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหาย
 6. ท่อนำก๊าซส่วนที่อยู่ใต้ท้องรถต้องต่อเข้าในโครงคัสซี หรือส่วนของตัวถังรถ ที่สามารถป้องกันการกระทบกระแทกจากภายนอกได้ และต้องไม่ติดตั้งในตำแหน่งสำหรับยกรถ
 7. ท่อนำก๊าซต้องยึดแน่นกับโครงคัสซีหรือส่วนของตัวถังรถด้วยตัวยึดโลหะ โดยตัวยึดต้องมีระยะห่างกันไม่เกินช่วงละ 50 เซนติเมตร
 8. ท่อนำก๊าซส่วนที่ผ่านเข้าไปในห้องผู้โดยสารหรือห้องผู้ขับรถ ต้องเดินในท่อโลหะอีกชั้นหนึ่งสำหรับให้ก๊าซระบายออกนอกตัวถังรถได้เมื่อมีก๊าซรั่ว และต้องมีการป้องกันการเสียดสี ระหว่างท่อโลหะกับท่อนำก๊าซเป็นอย่างดี
 9. ข้อต่อต่างๆ ต้องเป็นข้อต่อแบบเกลียว และวัสดุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับท่อนำก๊าซ
 10. การเดินท่อนำก๊าซต้องห่างจากอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งความร้อน และแหล่งที่เกิดประกายไฟหรือแหล่งสารเคมี เช่น ท่อไอเสีย ไม่น้อยกว่า 10 ซม. เว้นแต่มีการป้องกันเป็นอย่างดี

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)